Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Zemgales dzelzceļa stacija (tagad Zemgales katoļu baznīca)
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4450 006 0096 013
Datējums: 1922.-1924.
Atrašanās vieta: Daugavpils novads, Demenes pagasts, Zemgale;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 07.10.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 11.09.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/170
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 06.10.2009
Statuss stājas spēkā: 07.10.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Zemgales dzelzceļa stacijas (tagad Zemgales katoļu baznīcas) ēka ir saglabājusi savu sākotnējo pamatveidolu, pilnībā saglabājusies fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, autentiskā apdare. Objektu raksturo savdabīga augstas kvalitātes arhitektūra. Tas ir nozīmīgs 20.gadsimta 20.gadu arhitektūras stila virziena paraugs, vērtīgs Latvijas Republikas laika reģionālās būvmākslas paraugs, kas raksturo attiecīgās tipoloģiskās grupas ēku arhitektūru tajā laikā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Zemgales dzelzceļa stacija (tagad Zemgales katoļu baznīca)
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4450 006 0096 013
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto