Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Jaunsaules luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4092 013 0076 001
Datējums: 1827.-1829.
Atrašanās vieta: Bauskas novads, Vecsaules pagasts, Jaunsaule;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 29.08.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 12.08.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/144
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 28.08.2009
Statuss stājas spēkā: 29.08.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Jaunsaules luterāņu baznīcai pilnībā saglabājies autentiskais apjoms, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, oriģinālās konstrukcijas un fasāžu apdares detaļas. Daļēji saglabājies arī oriģinālais interjers. Objekts ir reģionam nozīmīgs sakrālās arhitektūras paraugs un nozīmīgs kultūrainavas elements. Jaunsaules luterāņu baznīca ir augstvērtīgs ampīra stila arhitektūras paraugs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Jaunsaules luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4092 013 0076 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts