Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Rucavas luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6484 008 0325 001
Datējums: 1872.-1874.
Atrašanās vieta: Dienvidkurzemes novads, Rucavas pagasts;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 29.08.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 12.08.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/142
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 28.08.2009
Statuss stājas spēkā: 29.08.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst MK 26.08.2003 noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Rucavas luterāņu baznīca ir raksturīga Kurzemes 19.gs.sakrāla celtne. Objekta būvapjoms ir autentisks un tā pamatkonstrukcijas, ieskaitit detaļas un rotājumus, nav pārveidotas kopš celšanas laika. Rucavas luterāņu baznīca ir reģionāli nozīmīgs eklektisma arhitektūra paraugs - 19.gadsimta 2.puses neoromānikas celtne. Objekts uzcelts Rucavas vēsturiskā centra daļā, bijušajā Pārupes ciemā, ap 100 metriem uz ZA no vēsturiskā baznīckalna, uz kura dievnami tika celti kopš 16.gadsimta. Rucavas luterāņu baznīca atrodas blakus centrālajam tirgus laukumam un veido Rucavas ciema dominanti un ir nozīmīga Latvijas kultūrainavas sastāvdaļa.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Rucavas luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6484 008 0325 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts