Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Interjera dekoratīvā apdare (5 telpās)
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 086 0294 001
Datējums: 1960.
Atrašanās vieta: Rīga, Ropažu iela 2;
vestibilā, Lielajā zālē, divās rotondās, Kamerzālē (Sarkanā zāle)
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 16.06.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.06.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/143
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.06.2010
Statuss stājas spēkā: 16.06.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 8.2.punktā noteiktajiem kritērijiem. Interjera dekoratīvā apdare (ēkas Rīgā, Ropažu ielā 2 pirmajā stāvā - vestibilā un Lielajā zālē, otrajā stāvā - vestibila un Lielās zāles balkonā, divās rotondās, trešajā stāvā - Kamerzālē (Sarkanā zāle) un divās rotondās) veidota 20.gadsimta 50.gadiem – 60.gadu sākumam raksturīgajās padomju eklektisma formās, klasicisma arhitektūras principus apvienojot ar stilizētu etnogrāfisku ornamentu interjera dekoratīvajā apdarē. Objekts dod priekšstatu par padomju eklektisma interjeru mākslu Latvijā 20.gadsimta 50.- 60.gados.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 8697 - VEF Kultūras pils

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Interjera dekoratīvā apdare (5 telpās)
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 086 0294 001
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts