Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: VEF Kultūras pils
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 086 0294 001
Datējums: 1951.-1960.
Atrašanās vieta: Rīga, Ropažu iela 2;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 29.08.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 12.08.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/141
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 28.08.2009
Statuss stājas spēkā: 29.08.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst MK 26.08.2003 noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka ir labā tehniskā stāvoklī, pilnībā ir saglabājusi autentisko būvapjomu, fasāžu apdari, arhitektonisko kompozīiju un būvdetaļas. Objektam ir saglabājies oriģinālais plānojums un interjeri. Ēka ir svarīgs pilsētbūvniecības akcents, kā arī nozīmīgs sava laikmeta arhitektūras paraugs un kultūrvēsturisks piemneklis, kas atspoguļo gan attiecīgajam laikam raksturīgo ēku tipoloģiju (režīmu pārvaldes un propogandas celtnes), gan arhitektoniski-mākslinieciskās kvalitātes.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

VEF Kultūras pils
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 086 0294 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto