Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 037 0036 001
0100 037 0036 003
Datējums: 19.gs.b.
Atrašanās vieta: Rīga, Avotu iela 76;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 04.07.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.06.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/106
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 03.07.2009
Statuss stājas spēkā: 04.07.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst MK 26.08.2003 noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka, kas sastāv no divām bloķētām būvēm, pilnībā ir saglabājusi autentisko būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju, apdari un daudzas vērtīgas būvdetaļas. To raksturo augsti profesionāla un mākslinieciski bagātīga fasāžu apdare. Objekts ir Grīziņkalna 19.gadsimta beigu koka apbūves augstvērtīgs paraugs, pilsētbūvnieciski nozīmīgs elements un neatņemama esošās kultūrainavas daļa.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 037 0036 003
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 037 0036 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto