Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Carnikavas luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8052 003 0418 001
Datējums: 1728., 1851.g.
Atrašanās vieta: Ādažu novads, Carnikavas pagasts, Siguļi;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 27.06.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 10.06.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/98
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 26.06.2009
Statuss stājas spēkā: 27.06.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst MK 26.08.2003 noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir reģionam nozīmīgs sakrālās baroka laika koka arhitektūras paraugs ar vērtīgiem 19.gs.vidus eklektisma stila uzslāņojumiem un nozīmīgs kultūrainavas elements. Carnikavas luterāņu baznīca uzcelta 1728.gadā un ir gandrīz pilnībā saglabājies autentiskais apjoms, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, oriģinālās konstrukcijas, apšuvums, fasāžu apdares detaļas (t.sk. Iluzori krāsotie logi un fragmentāri polihromie zīmējumi virs logiem, kā arī citu fasāžu detaļu krāsojums), sākotnējais logailu aizpildījums - groplogi ar baznīcas pārbūves laikam raksturīgu profilējumu. Pamatā saglabājies oriģinālais plānojums, zem sekundāriem uzslāņojumiem, fragmentāri saglabājies oriģinālais krāsojums un interjera detaļas.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Carnikavas luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8052 003 0418 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts