Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā un veikalu ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4001 004 0150 001
Datējums: 19.gs.otrā puse, 1906.g.
Atrašanās vieta: Bauskas novads, Bauska, Rīgas iela 41;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 27.06.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 10.06.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/96
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 26.06.2009
Statuss stājas spēkā: 27.06.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst MK 26.08.2003 noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka Bauskā, Rīgas ielā 41 celta 19.gs. Otrajā pusē un pārbūvēta 1906.gadā, tajā atradās juveliera darbnīca, veikals un dzīvojamās telpas. Ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā un ir daļa no pilsētas vēsturiskās apbūves. Ēka ir viens no greznākajiem 19.gs.otrās puses - 20.gs.sākuma pilsētas mūra namiem ar vēsturisko stilu - klasicisma un tā sauktā "Šveices stila" pazīmēm. Ēkas fasādēs saglabājusies bagātīga dekoratīvā apdare - metālkaluma un kokgriezuma balkoni, dekoratīvs klats izkārtnes turētājs, kā arī interjera elementi - velvētas pagrabu telpas, kāpnes un parketa fragmenti. Ēkas pagalma fasāde ar kokgriezuma balkonu ir nozīīga Bauskas vecpilsētas Mēmeles krasta kultūrvēturiskās ainavas daļa.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā un veikalu ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4001 004 0150 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts