Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Klēts
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4084 005 0016 001
Datējums: 19.gs.sākums
Atrašanās vieta: Bauskas novads, Stelpes pagasts;
"Pliekšāni"
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 04.07.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.06.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/105
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 03.07.2009
Statuss stājas spēkā: 04.07.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst MK 26.08.2003 noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. "Pliekšāni Stelpes pagastā ir Raiņa vectēva un tēva mājas. Klēts ir daļa no Zemgales sētām raksturīgās rindu klēts, kas vairākos posmos uzcelta aptuveni 27 m garumā un ir viens no retajiem 19.gadsimta Zemgales tautas celtniecības objektiem, kas saglabājies Bauskas rajonā. Zemgales rindu klētis ir praktiski izzudušas lauksaimniecības industrializācijas procesā, tādēļ šāda objekta, ar lielu autentiskuma pakāpi, saglabāšanai ir ievērojama etnogrāfiska un kultūrvēsturisk nozīme. Ēkas kultūrvēsturisko nozīmi nosaka arī tās saistība ar Raiņa dzimtu.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Klēts
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4084 005 0016 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts