Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Vecais rātsnams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6201 006 0102 001
Datējums: 17.gs., 18.gs., 1806.g.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Kuldīga, Baznīcas iela 5;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 13.05.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.04.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/48
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 12.05.2009
Statuss stājas spēkā: 13.05.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta ar ēkas vēsturisko nosaukumu "Vecais rātsnams" kultūrvēsturiskā vērtība atbilst MK 26.08.2003 noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 7.3.punktā minētajiem kritērijiem. Kuldīgas rātslaukums jeb vecais tirgus laukums pirmo reizi rakstos minēts 1538.gadā. Objekts veido rātslaukuma raksturīgo apbūves fronti, tas atrodas blakus Kuldīgas vecākajai ēkai - valsts nozīmes arhitektūras piemineklim - Dzīvojamai mājai Baznīcas ielā 7. Kuldīgas "Vecais rātsnams"ir tipoloģiski reta ēka, kas līdz mūsdienām ir saglabājusi savu pamatbūvapjomu ar pagarbiem, oriģinālos būvmateriālus, ailu kārtojumu un apdares detaļas: vējrādītāju, durvis, durvju rokturus un citas. Objekts vizuāli iekļaujas un ir vēsturiskā centra apbūves neatņemama sastāvdaļa, veidojot pilsētas senākā laukuma kultūrainavu.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Vecais rātsnams
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6201 006 0102 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts