Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Liepājas Latviešu biedrības nams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1700 033 0135 001
Datējums: 1934.g.
Atrašanās vieta: Liepāja, Rožu laukums 5/6;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 13.05.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.04.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/50
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 12.05.2009
Statuss stājas spēkā: 13.05.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst MK 26.08.2003 noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Latviešu biedrības nams ir celts 1934.gadā un ir pilnībā saglabājis autentiskos būvapjomus, fasādes, fasāžu apdari un detaļas. Arhitekta J.Blaua projektētais objekts ir viens no ievērojamākajiem funkcionālisma stila paraugiem šajā stilā celtajām sabiedriskajām ēkām 20.gadsimta 20.-30.gados Latvijā. Objekts ir neatņemama mūsdienu Liepājas pilsētas centra kultūrvides elements.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Liepājas Latviešu biedrības nams
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1700 033 0135 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto