Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Slimnīcas apbūve
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 016 0053
0100 016 0053 001
0100 016 0053 002
0100 016 0053 003
0100 016 0053 004
0100 016 0053 005
Datējums: 1820. - 1830.
Atrašanās vieta: Rīga, Tvaika iela 2;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2011-09-16
Dokuments: rīkojums
Nr.: 6-1-210
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 12.10.2011

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: Kr.Breitmeics J.Špacers
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: (1) teritorijai raksturīgo dabas faktoru (dabiskā reljefa, zaļumu) un vēsturisko izveidojumu (ūdenskrātuvju, parku, apstādījumu) sistēma; (2) vēsturiskā plānojuma struktūra – ielu un celiņu tīkls, kvartāla sadalījums zemes gabalos (parcelēs), zemes gabalu forma, lielums, iekārtojums; (3) arhitektoniski – telpiskā struktūra: ēku izvietojums, arhitektoniski kompozīcijas akcenti, siluets; (4) ēkas – gan tās vērtīgākās daļas – kultūras pieminekļu, gan pārējās – stilistiskais izveidojums, lietotie tradicionālie būvpaņēmieni, materiāli, dekors; (5) raksturīgie vides veidošanas un labiekārtojuma elementi (žogi, vārti, caurbrauktuves, apgaismes iekārtojums, ielu un ceļa segums u.tml.).
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 19.07.2011
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 6
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 016 0053 005
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 5
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 016 0053 004
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 016 0053 003
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 016 0053 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 016 0053 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Slimnīcas apbūve
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 016 0053
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto