Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Malnavas katoļu baznīca ar kapelām (3) un žogu
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6809 001 0045
6809 001 0045 001
Datējums: 1763. (1932), 19.gs.
Atrašanās vieta: Ludzas novads, Kārsava, Baznīcas iela 1;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Iekļaušanas pamatojums: Trīs vēsturiskās mūra kapelas, kas saglabājušas sākotnējo būvapjomu, fasāžu kompozīciju, apdari, būvdetaļas, un vēsturiskais laukakmeņu mūra žogs, kurā tās iebūvētas, ir neatņemama Malnavas katoļu baznīcas kultūrainaviska sastāvdaļa, kas kopā ar baznīcu veido vienotu arhitektoniski māksliniecisku ansambli.
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2017-03-23
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5.-1-72
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 07.04.2017

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6809 001 0045
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Malnavas katoļu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6809 001 0045 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts