Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1300 009 5203 001
Datējums: 19./20. gs.
Atrašanās vieta: Jūrmala, Lienes iela 6;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 16.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.12.1998
Statuss stājas spēkā: 16.12.1998
Iekļaušanas pamatojums: Pamatojums grozījumiem: arhitektūras piemineklis ir gadsimtu mijā celtā koka vasarnīca kopā ar vasaras virtuvi, kura kopš 1947.gada zemes gabala dalīšanas atrodas uz citam īpašniekam piederoša zemesgabala ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 5204 002. Tā kā esošā situācija padara neiespējamu ēkas normālu apsaimniekošanu un, ņemot vērā, ka pieminekļa pamatapjoms, arhitektoniski un vizuāli vērtīgākā, no publiskās ārtelpas Lienes ielā uztveramā daļa atrodas zemesgabalā ar adresi Lienes ielā 6 un būves kadastra apzīmējumu 1300 009 5203 001, veicamas izmaiņas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, precizējot pieminekļa sastāvu un adresi. Arhitektūras pieminekļa kopējais tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, jo ēkai ilgstoši nav veikti remonta un uzturēšanas darbi. Tā rezultātā atsevišķi ēkas elementi ir bojāti, daļa oriģinālo detaļu zudušas. Laika gaitā nomainīti daļa oriģinālo logu un durvju. Kopumā objekta autentiskuma pakāpe ir mazinājusies un, salīdzinot ar citiem Jūrmalas arhitektūras pieminekļiem (piemēram, vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Otīlijas ielā 3), vairs neatbilst valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa kritērijiem. Tādēļ veicami grozījumi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, precizējot pieminekļa vērtības grupu. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 12.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2016-08-05
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5-1-199
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 19.08.2016

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1300 009 5203 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts