Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Šis objekts ir izslēgts no valsts aizsargājamo pieminekļu saraksta.
Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Parks
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 5044 005 0038
5044 005 0040
Datējums: 19./20. gs.
Atrašanās vieta: Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Augulienas muižā
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 16.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.12.1998
Statuss stājas spēkā: 16.12.1998
Izdarīti grozījumi ar
Izslēgts ar
Izslēgšanas datums: 13.11.2018
Izslēgšanas dokumenta veids: rīkojums
Izslēgšanas dokumenta Nr.: 2.5.-1-211
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 16.11.2018
Izslēgšanas statuss stājas spēkā: 17.11.2018
Saite uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2018/227.16
Izslēgšanas pamatojums: 2018. gada 21. jūnijā izvērtēta Objekta atbilstība kultūras pieminekļa statusam un konstatēts, ka Objekta sākotnējais plānojums ir izzudis, līdz ar to ir mainījusies Objekta nozīme vērtību sistēmā un tas vairs neatbilst Ministru kabineta 2006. gada 26. augusta noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 4.2., 12.1. punkta prasībām, un ir izslēdzams no Pieminekļu saraksta.

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļu saraksta nosaukums:
Apstiprināts ar, izdevējs:
Pieminekļa nosaukums šajā sarakstā:
Pieminekļu saraksta nosaukums:
Apstiprināts ar, izdevējs:
Pieminekļa nosaukums šajā sarakstā:
Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 4964 - Augulienas muižas apbūve

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar nav noteikts

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 5044 005 0040
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Parks
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 5044 005 0038
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts