Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Šis objekts ir izslēgts no valsts aizsargājamo pieminekļu saraksta.
Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Muršu senkapi
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 9666 002 0023
Datējums:
Atrašanās vieta: Valmieras novads, Ķoņu pagasts;
pie Muršiem
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar
Izslēgts ar
Izslēgšanas datums: 22.01.2019
Izslēgšanas dokumenta veids: rīkojums
Izslēgšanas dokumenta Nr.: 2.5.-1-17
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 13.02.2019
Izslēgšanas statuss stājas spēkā: 14.02.2019
Saite uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2019/31.7
Izslēgšanas pamatojums: 2018. gada 11. septembrī izvērtēta Objekta atbilstība kultūras pieminekļa statusam un secināts, ka nav konstatētas nekādas liecības par apbedījumiem un nav fiksētu ziņu, ka vietējā folklorā būtu tradīcija Objektā esošos akmeņu krāvumus saistīt ar senkapiem. Pēc aprakstos esošajiem krāvumu izmēriem un veidola tos grūti saistīt ar kādu no Latvijā zināmo uzkalniņu vai akmens krāvumu senkapu tipoloģiskajām grupām. Muršu māju apkārtne ir dabiski akmeņaina, meliorācijas laikā akmeņi nostumti lauka malā, kā rezultātā vairs nav iespējams ar zinātniskām metodēm pārbaudīt vietas arheoloģisko nozīmi. Līdzšinējā informācija par Objektu ļauj secināt, ka senkapu lokalizācija pie Muršu mājām ir nepamatota, jo nav pietiekami izvērtēti vietējie apstākļi un krāvumu veidols. Ievērojot minēto secināms, ka saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 1. un 15. pantu Objekts ir izslēdzams no Pieminekļu saraksta.

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar nav noteikts

Pieminekļa sastāvs:

Muršu senkapi
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 9666 002 0023
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts