Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Batņu senkapi (Kapu kalns, Kara kapi)
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7862 002 0033
7862 002 0035
7862 002 0038
Datējums: Vēlais dzelzs laikmets (10.–12. gs.)
Atrašanās vieta: Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, Batņi;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Iekļaušanas pamatojums: Pamatojums grozījumiem: Kultūras pieminekļu reģistrā pieminekļa nosaukums norādīts kā „Batņu senkapi”, bet publikācijās, ziņojumos un vietējo iedzīvotāju vidū vēl mūsdienās tiek lietoti to tradicionālie nosaukumi – Kapu kalns, Kara kapi. Šie nosaukumi apliecina ilgi saglabātu tautas mutvārdu tradīciju un pamato Batņu senkapu nozīmīgumu nemateriālā kultūras mantojuma kontekstā. Batņu senkapi atbilst Ministru Kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr. 474 „Par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.1. un 6.1. apakšpunktam kā valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis.
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2016-05-20
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5-1-118
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 07.06.2016

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 04.09.2015
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 3
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 7862 002 0038
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 7862 002 0035
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Batņu senkapi
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 7862 002 0033
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto