Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Šis objekts ir izslēgts no valsts aizsargājamo pieminekļu saraksta.
Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzedziekstes apmetne II
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7058 007 0005
Datējums:
Atrašanās vieta: Lubānas novads, Indrānu pagasts;
uz DR no Dzedziekstes apmetnes I
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar
Izslēgts ar
Izslēgšanas datums: 24.01.2019
Izslēgšanas dokumenta veids: rīkojums
Izslēgšanas dokumenta Nr.: 2.5.-1-20
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 13.02.2019
Izslēgšanas statuss stājas spēkā: 14.02.2019
Saite uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2019/31.9
Izslēgšanas pamatojums: 2017. gada maijā, lai precizētu kartogrāfisko materiālu, Objekti tika atkārtoti apsekoti, secinot, ka atbilstoši arheoloģiskās izpētes materiāliem un dabā konstatētajam arheoloģiskajām liecībām par kultūrslāņa veidošanos dažādos augsnes apstākļos, Dzedziekstes apmetne I un Dzedziekstes apmetne II ir viena apmetne, tādejādi Dzedziekstes apmetnei II iekļaujoties Dzedziekstes apmetnes I teritorijā. Ievērojot minēto Dzedziekstes apmetne II ir piesaistāma Dzedziekstes apmetnei I, tādejādi precizējot nosaukumu uz "Dzedziekstes apmetne", atrašanās vietu uz "Lubānas novads, Indrānu pagasts, Aiviekstes upes labajā krastā 400 m uz ZA no iztaisnotās Dzedziekstes upes ietekas Aiviekstē" (zemes vienības kadastra apzīmējums: 7058 007 0005), apvienojot Objektus zem viena valsts aizsardzības Nr. 1707 un svītrojot no Pieminekļu saraksta valsts aizsardzības Nr. 1718, kā arī nosakot datējumu 4100.–2900. p.m.ē.

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar nav noteikts

Pieminekļa sastāvs:

Dzedziekstes apmetne II
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 7058 007 0005
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto