Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Rubuļu pilskalns
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6092 004 0089
Datējums: None
Atrašanās vieta: Krāslavas novads, Šķaunes pagasts;
pie Ataugām
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 16.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.12.1998
Statuss stājas spēkā: 16.12.1998
Iekļaušanas pamatojums: Pamatojums grozījumiem: Kultūras pieminekļu reģistrā Rubuļu pilskalnam norādītā adrese ir Dagdas novads, Šķaunes pagasts, Rubuļi. No adresē norādītās Rubuļu sādžas ir saglabājušās tikai vienas mājas, Ataugas. Ņemot vērā notikušās pārmaiņas, arheoloģiskā pieminekļa adrese ir precizēta, norādot valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ka Rubuļu pilskalns atrodas Dagdas novadā, Šķaunes pagastā, pie Ataugām. Rubuļu pilskalns atbilst Ministru Kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474. ”Par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.1. un 6.1. apakšpunktam.
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2016-10-14
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5-1-260
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 25.10.2016

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 15.07.2016
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Rubuļu pilskalns
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 6092 004 0089
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts