Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Lazdukalna pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
271 Piestiņas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Lazdukalna pagasts;
Piestiņas vecupes kreisajā krastā, 2,5 km lejpus Osas
Latgale
270 Slaveitu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Lazdukalna pagasts;
pie Slaveišu (Slaveitu) kapsētas
Latgale
269 Lieparu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Lazdukalna pagasts;
pie Lieparu kapsētas
Latgale
268 Lagažas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Lazdukalna pagasts;
pie Lagažas upes un Posma satekas, 300 m no Lagažas upes ietekas Aiviekstē
Latgale
266 Osas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Lazdukalna pagasts, Osa;
Piestiņas upītes krastā
Latgale
264 Kapūnes senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Lazdukalna pagasts, Aizupe;
pie Sarkangaliem
Latgale