Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Klopenes kapu zvanu tornis
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8870 013 0039
Datējums: 19.gs.v.
Atrašanās vieta: Talsu novads, Laucienes pagasts;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 19.04.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.04.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: Rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-84
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.04.2017
Statuss stājas spēkā: 19.04.2017
Saite uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2017/77.8
Iekļaušanas pamatojums: Klopenes kapu zvanu tornis pilnībā saglabājis savu īpatnējo, oriģinālo būvapjomu, kā arī vēsturiskos būvmateriālus un apdari. Viens no nedaudziem attiecīgā laika posma mūra zvanu torņiem, kas saglabājušies Latvijas lauku kapsētās. Tornis raksturo šāda tipa būvju celtniecības paņēmienus un sava laika vietējo būvamatnieku praksi un pieredzi. Objekts ir reģionam nozīmīga kultūrvēsturiska un ainaviska vērtība. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 12.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 19.08.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 19.04.2017
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 8870 013 0039
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts