Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Riku dzimtas kapliča
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7882 007 0536
Datējums: 19.gs.I.p.
Atrašanās vieta: Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;
Rikavas kapos
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 19.04.2017
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.04.2017
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-86
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.04.2017
Statuss stājas spēkā: 19.04.2017
Iekļaušanas pamatojums: Kapličas oriģinālā substance praktiski saglabājusies pilnā apjomā un labā saglabātības stāvoklī – gan arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, gan pašu kapeņu plānojums un iekārtojums, arī būvdetaļas un būvkonstrukcijas. Celtne ir arhitektoniski īpatnēja, ar labi proporcionētu reti sastopamu apjoma telpisko risinājumu un citu kapliču arhitektūras kontekstā izceļas ar ļoti bagātīgu fasāžu arhitektoniski dekoratīvo apdari un detaļu smalkumu. Būvei ir sākotnējā funkcija, tajā atrodas apbedījumi. Riku dzimtas kapliča ir reģionam kultūrvēsturiski nozīmīga, vērtīga liecība par 19.gs. muižniecības tradīcijām Latgalē. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 12.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, plānojums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un elementi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 19.08.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 19.04.2017
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar iekļaušanu pieminekļu sarakstā

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 7882 007 0536
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts