Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Viļānu muižas kungu māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7817 003 0515 001
Datējums: 18.gs., 19.gs., 20.gs. 20.g.
Atrašanās vieta: Rēzeknes novads, Viļāni, Brīvības iela 34;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 08.09.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 30.08.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-209
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 07.09.2016
Statuss stājas spēkā: 08.09.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ar daļēji atjaunotu žogu, parku un citām apbūves ēkām veido kultūrvēsturiskas vides telpu un sniedz priekšstatu par vēsturiskās apbūves struktūru, mērogu un funkcionālo izmantošanu. Saglabājies objekta vēsturiskais būvapjoms, arhitektoniskais veidols, fasāžu kompozīcija un apdare. Latgales reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis, labi saglabājies klasicisma perioda piemērs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma struktūra.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 17.06.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 08.09.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 7817 003 0515 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts