Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Jaunpiebalgas kroga apbūve
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4256 006 0242 001
4256 006 0242 002
4256 006 0242 004
Datējums: 1800.,1840., 20. gs.
Atrašanās vieta: Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalga, Gaujas iela 21;
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 12.03.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 23.02.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-45
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 11.03.2016
Statuss stājas spēkā: 12.03.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Jaunpiebalgas kroga ēka ar tai pieguļošo apbūvi ir Latvijā ļoti reti saglabājies apbūves tips no tik sena laika perioda – kroga ēka celta 1800. gadā. Kroga apbūvi veidojošo ēku oriģinālā substance kopumā saglabājusies pilnā apjomā un labā saglabātības stāvoklī – gan arhitektoniskais veidols, gan fasāžu kompozīcija, apdare, būvkonstrukcijas un plānojumu pamatstruktūra. Kroga ēkas vēlākās pārbūves raksturojamas kā attiecīgo laiku vērtīgi uzslāņojumi. Kroga ēka ar savu iespaidīgo izmēru un izteiksmīgo, augsto jumtu ir lielākā šāda tipa ēka Latvijā, ainaviski ļoti vērtīgs elements, gadsimtu gaitā izkoptas kultūrvides neatņemama sastāvdaļa. Jaunpiebalgas kroga apbūve ir nozīmīga kultūrvēsturiska liecība par Vidzemes iedzīvotāju saimniecisko un sabiedrisko dzīvi 19. gadsimtā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Kroga apbūves vēsturiskā struktūra, apbūvi veidojošo ēku apjomu telpiskais risinājums ainavā, ēku fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojumu pamatstruktūra.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 25.08.2013
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 31.08.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 12.03.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4256 006 0242 004
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4256 006 0242 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4256 006 0242 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts