Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Švarcenieku muiža
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8076 011 0628 001
Datējums: 19. gs. II p.
Atrašanās vieta: Mārupes novads, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 26.01.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.01.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-18
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 25.01.2016
Statuss stājas spēkā: 26.01.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir vietas zīme un vērtīgs identitātes apliecinājums konkrētai kultūrvēsturiskai situācijai. Ēka ir daļēji pārveidota, taču kopumā glabā vēl pietiekošu informāciju par ēkas būvvēsturi, fasāžu arhitektonisko risinājumu, vēsturiskajiem būvgaldniecības izstrādājumiem, detaļām un tuvējo apkārtējo vidi.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums (bez gala fasādē piebūvētā šķūņa) ainavā, vēsturiskais fasāžu arhitektoniskais risinājums, vēsturiskie būvgaldniecības izstrādājumi, vistuvākā dabas un cilvēka veidotā vide (parka fragmenti, ūdenskrātuves, reljefs).
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 06.11.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 26.01.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 1
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8076 011 0628 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto