Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Janču katoļu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4056 006 0032 001
Datējums: 1931.
Atrašanās vieta: Bauskas novads, Dāviņu pagasts;
"Janču baznīca"
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 26.01.2016
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.01.2016
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.5-1-19
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 25.01.2016
Statuss stājas spēkā: 26.01.2016
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir vērtīgs 20. gadsimta trīsdesmito gadu būvmākslas paraugs, kam ir autentisks veidols, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, apdare, būvdetaļas, plānojums un stilistiski atbilstošs interjers. Ēka ir Latvijas lauku ainavā ne tik bieži sastopama attiecīgā laikā būvēta kulta celtne ar savdabīgu arhitektonisko veidolu, kur izmantoti gadsimta sākuma nacionālajam romantismam raksturīgi elementi. Baznīcas apjoms ir neatņemama Zemgales ainavas sastāvdaļa un kultūrvēsturiski vērtīga ēka. Baznīcas iekārtu veido vērtīgi 17. un 18. gs. valsts nozīmes mākslas pieminekļi.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, autentiskie interjeri un iekārtas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 03.07.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 26.01.2016
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

None
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4056 006 0032 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto