Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Vizikoku Acu avots
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 3642 012 0044
Datējums: 17. gs. (?) – 19. gs.
Atrašanās vieta: Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie bij.Jaunvizikoku mājām
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010203
Statuss stājies spēkā: 26.05.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 28.04.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-94
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 25.05.2015
Statuss stājas spēkā: 26.05.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 11.4. punktā noteiktajam kritērijam. Objekts uzskatāms par kāda lielāka sakrālā centra sastāvdaļu. Objekts bijusi un joprojām ir nozīmīga ārstniecības, etnoloģiskā un ziedošanas vieta, kas iekļāvās plašākā tuvākas un, iespējams, arī tālākas apkārtnes sakrālo vietu kompleksā jeb sakrālajā ainavā. Folklora apliecina avota sakrālo izmantošanu vēl 19. gs., tomēr citu apkārtnes arheoloģisko vietu datējums varētu apliecināt, ka avots izmantos arī agrāk, iespējams, kopš 17. gs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apkārtnes reljefs, zemes slāņu un hidroģeoloģiskā struktūra, kas ietver iespējamo avota seno izbūvi, avota tagadējā izteka un avota izsīkušās vai mainītās izteku vietas, liecības par avota kā sakrālās un ārstniecības vietas izmantošanu, tai skaitā ziedotās lietas – arheoloģiskās senlietas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 25.07.2014
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 25.07.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 26.05.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Vizikoku Acu avots
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3642 012 0044
Apgrūtinājuma kods 7314010203
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts