Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Talsu ģimnāzijas direktora A.Dreimaņa dzīvesvieta
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 8801 013 0005 001
Datējums: 1928.
Atrašanās vieta: Talsu novads, Talsi, Saules iela 6;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010503
Statuss stājies spēkā: 23.04.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.04.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-103
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.04.2014
Statuss stājas spēkā: 23.04.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 15.punktā noteiktajam kritērijam. Talsu ģimnāzijas ilggadējais direktors A.Dreimanis bija nozīmīga persona Talsu novadā. Viņa pedagoģiskā un sabiedriskā darbība saistīta ar novada vēsturi pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Dzīvesvieta Talsos, Saules ielā 6 veidota pēc A.Dreimaņa ieceres, un ir Talsu novada mērogā kultūrvēsturiski un izglītojoši nozīmīga vieta.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija un apdare, plānojums, vēsturiskās būvkonstrukcijas, interjera elementi, būvgaldniecības izstrādājumi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 14.11.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 22.04.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Talsu ģimnāzijas direktora A.Dreimaņa dzīvesvieta
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 8801 013 0005 001
Apgrūtinājuma kods 7314010503
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts