Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Saiešanas nams "Cepļos"
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4292 002 0013 001
Datējums: 1817.
Atrašanās vieta: Cēsu novads, Vecpiebalgas pagasts;
"Cepļi"
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 09.11.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 24.10.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-235
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 08.11.2013
Statuss stājas spēkā: 09.11.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts atrodas ainaviski gleznainā vietā Alauksta ezera krastā, tas ir svarīgs Vecpiebalgas centra kultūrainavas elements. Ēka ir nozīmīga kultūrvēsturiskā kontekstā. Tas ir tipoloģiski rets un vērtīgs tautas celtniecības koka arhitektūras paraugs ar augsta līmeņa amatniecības sasniegumiem (risināti lielas telpas pārseguma jautājumi u.c. Būvdetaļas) un tradicionālu tā laika laiku ainavai raksturīgu vizuālo tēlu. Ēka ir saglabājusi autentisko būvapjomu, plānojuma struktūru, fasāžu apdari, būvdetaļas un arhitektonisko kompozīciju. Būves arhitektūra uzskatāmi raksturo to kultūras mantojuma daļu, kas atspoguļo jau maz saglabājušās reģionālās (tautas celtniecības) arhitektūras īpatnības. „Cepļu” saiešanas nams atradies Latvijas Izglītības ministrijas Pieminekļu valdes valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā no 1932.gada 20.decembra.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare, autentisko kultūrvēsturisko vērtību kopuma radītā noskaņa.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 27.08.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 09.11.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Saiešanas nams "Cepļos"
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4292 002 0013 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts