Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Celmu apmetne
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 9878 006 0145
Datējums: 5600.-4500.g.p.m.ē., 3400.-1500.g.p.m.ē.
Atrašanās vieta: Ventspils novads, Užavas pagasts;
ceļa Pelnukalns - Ābolkalni kreisajā pusē, 1,6.km
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 24.01.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 07.01.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-16
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 23.01.2013
Statuss stājas spēkā: 24.01.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 6.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Celmu apmetne ir nozīmīga akmens laikmeta dzīves vieta Latvijas teritorijā, Baltijas jūras piekrastē, kas sniedz nozīmīgas liecības par vēlā mezolīta un vēlā neolīta piekrastes iedzīvotāju materiālo kultūru un saimnieciskās dzīves procesiem. Objektam ir izcila zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Zemes reljefs, kas iezīmē apmetnes vietu, kultūrslānis ar liecībām par akmens laikmeta mītņu vietu, pavardu un citām konstrukcijām, kā arī arheoloģiskās senlietas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 25.11.2011
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 22.12.2011
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 24.01.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Celmu apmetne
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 9878 006 0145
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts