Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Foļvarkas (Foļvarovkas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6072 007 0094 001
Datējums: 1910.
Atrašanās vieta: Krāslavas novads, Kastuļinas pagasts, Foļvarka;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 24.01.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 07.01.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-18
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 23.01.2013
Statuss stājas spēkā: 24.01.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst , Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Lūgšanu nams pilnībā saglabājis oriģinālo būvapjoma un fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumus. Saglabājies vēsturiskais plānojums un interjera dekoratīvā apdare. Objekta veidols sasaucas ar citiem šajā reģionā 19.gadsimta beigās – 20.gadsimta sākumā celtajiem vecticībnieku lūgšanu namiem. Tomēr to starpā tas izceļas ar savdabīgi veidotu sarežģītu plānojuma struktūru un vecticībnieku lūgšanu namu arhitektūras kontekstā bagātāku fasāžu apdari. Tāpat šādos lūgšanu namos ļoti reti sastopams ir interjerā izbūvētais ikonostasa karkass, kā arī iekštelpu balsti. Objekts ir Latgales reģionam nozīmīgs sakrālās arhitektūras paraugs un neatņemama ainavas sastāvdaļa.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums un interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 18.10.2012
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 24.01.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Foļvarkas (Foļvarovkas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6072 007 0094 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Foļvarkas (Foļvarovkas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts