Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Staiceles papīrfabrika ar vēsturisko dzīvojamo apbūvi
Tipoloģiskā grupa: Pilsētbūvniecība
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri:
Datējums: 19.gs.b., 20.gs.s.
Atrašanās vieta: Limbažu novads, Staicele;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010603
Statuss stājies spēkā: 08.06.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 24.05.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-126
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 07.06.2011
Statuss stājas spēkā: 08.06.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts pārstāv pilsētas apbūves tipu, kas izveidojies rūpnieciskās darbības rezultātā. Tā īpašā saglabājamā kultūrvēsturiskā vērtība – Latvijā savdabīga 19. un 20.gadsimta mijas labi saglabājusies pilsētbūvnieciska industriālā mantojuma struktūra dabas ainavā, vēsturiskā apbūve, tās mērogs un raksturs, oriģinālās fabrikas iekārtas, materiālu lietojums un kultūrvēsturisku vērtību kopuma radītā noskaņa.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 18.02.2011
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Staiceles papīrfabrika ar vēsturisko dzīvojamo apbūvi
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010603
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts