Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Mūra tilts pār Vesetas upi
Tipoloģiskā grupa: Industriālais
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 3242 008 0158
3242 011 0160
Datējums: 1925.
Atrašanās vieta: Pļaviņu novads, Aiviekstes pagasts;
pie Vesetas upes ietekas Aiviekstes upē
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010403
Statuss stājies spēkā: 11.03.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 18.02.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-54
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 10.03.2011
Statuss stājas spēkā: 11.03.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 14.punktā noteiktajiem kritērijiem. Mūra tilts pār Vesetas vecupi vērtējams kā Latvijai raksturīgs akmens mūra tilta paraugs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: 1) tilta konstruktīvais risinājums un apjoms, 2) masīvi ledgrieži, kas raksturīgi tieši šim tiltam, 3) stāvas pusaploces veidā mūrētas akmens velves, 4) savdabīgi, kā tilta virsvelves mūrējuma turpinājums, veidots parapets, 5) tilts kopumā kā kultūrvēsturiskās vides raksturīga sastāvdaļa.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3242 011 0160
Apgrūtinājuma kods 7314010403
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Mūra tilts pār Vesetas upi
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3242 008 0158
Apgrūtinājuma kods 7314010403
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto