Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Pokaiņu senkapi (Metamais kalns)
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4680 001 0016
4680 001 0117
Datējums: None
Atrašanās vieta: Dobeles novads, Naudītes pagasts;
pie Caunām
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010202
Statuss stājies spēkā: 16.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.12.1998
Statuss stājas spēkā: 16.12.1998
Iekļaušanas pamatojums: Pamatojums grozījumiem: Kultūras pieminekļu reģistrā Pokaiņu senkapiem (Metamajam kalnam) norādītā adrese ir Dobeles novads, Naudītes pagasts, Bēnes mežniec. Naudītes iec. 9.kv.pie Caunām. Adresē norādītie mežniecības iecirkņi ir vairākas reizes mainījušies un šāds pieminekļa adreses formulējums sniedz nepareizu priekšstatu par pieminekļa atrašanās vietu. Pārpratumu un neskaidrību novēršanai ir precizēta arheoloģiskā pieminekļa adrese, norādot valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ka Pokaiņu senkapi (Metamais kalns) atrodas Dobeles novadā, Naudītes pagastā, pie Caunām. Pokaiņu senkapi (Metamais kalns) atbilst Ministru Kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474. ”Par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.1. un 6.1. apakšpunktam.
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2016-10-14
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5-1-259
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 25.10.2016

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 15.07.2016
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4680 001 0016
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Pokaiņu senkapi (Metamais kalns)
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4680 001 0117
Apgrūtinājuma kods 7314010202
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto