Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Franča Trasuna dzīves vieta "Kolnasāta"
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7886 003 0478 001
7886 003 0478 002
7886 003 0478 010
Datējums: 1864.
Atrašanās vieta: Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Sakstagals, Kalna iela 3;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Iekļaušanas pamatojums: Pamatojums grozījumiem: 1) saskaņā ar izmaiņām objekta zemes vienības adresācijā, mainīt objekta atrašanās vietu no Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Sakstagals uz Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Sakstagals, Kalna iela 3; 2) precizējot kultūras pieminekļa sastāvu, papildināt kultūras pieminekļa sastāvu ar F.Trasuna dzīvesvietas – 19.gadsimta otrās puses Latgales lauku sētas – kultūrvēsturiskajā vidē saglabātām būtiskām sastāvdaļām: būvi 7886 003 0478 010 (izstāžu zāle, bij. kūts) un būvi 7886 003 0478 002 (klēts); 3) ievērojot izmaiņas ar kultūras pieminekļu aizsardzību saistītajos normatīvajos aktos, mainīt tipoloģisko grupu no vēstures pieminekļa uz vēsturiska notikuma vietu atbilstoši 26.08.2003. MK noteikumu Nr 474 4. punktā noteiktajam kultūras pieminekļu tipoloģisko grupu iedalījumam; 4) ievērojot izmaiņas kultūras pieminekļa sastāvā, mainīt kultūras pieminekļa nosaukumu no “Franča Trasuna muzejs”Kolnasāta”” uz “Franča Trasuna dzīvesvieta “Kolnasāta””
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2016-09-28
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5-1-242
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 24.10.2016

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: d.F.Trasūns
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 7886 003 0478 010
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 7886 003 0478 002
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Franča Trasuna muzejs "Kolnasāta"
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 7886 003 0478 001
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts