Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Šis objekts ir izslēgts no valsts aizsargājamo pieminekļu saraksta.
Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Darvdedžu senkapi
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 9850 001 0038
Datējums:
Atrašanās vieta: Ventspils novads, Jūrkalnes pagasts;
pie Bēņiem
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010203
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar
Izslēgts ar
Izslēgšanas datums: 19.01.2018
Izslēgšanas dokumenta veids: rīkojums
Izslēgšanas dokumenta Nr.: 2.5.-1-13
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 31.01.2018
Izslēgšanas statuss stājas spēkā: 01.02.2018
Saite uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://vestnesis.lv/op/2018/22.7
Izslēgšanas pamatojums: Inspekcijā 2017. gada 15. septembrī izvērtēta Objekta atbilstība kultūras pieminekļa statusam un konstatēts, ka 2015. gadā arheoloģisko pārbaudes izrakumu laikā Darvdedžu senkapos netika konstatētas nekādas liecības par senajiem apbedījumiem, kas apstiprina, ka jūras krasta erozijas rezultātā senkapi ir zuduši (ieskaloti jūrā). Ievērojot minēto ir secināms, ka Objekts ir pilnībā zaudējis savu kultūras pieminekļa vērtību.

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar nav noteikts

Pieminekļa sastāvs:

Darvdedžu senkapi
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 9850 001 0038
Apgrūtinājuma kods 7314010203
Adrese [CADASTRE_FIELD_EMPTY]
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Kadastra nr. nav ievadīts
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts